gebruiksvoorwaarden

Inhoud

0. Gebruiksvoorwaarden
1. Nauwkeurigheid van de inhoud
2. Intellectueel eigendom
3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website
4. Links
5. Aansprakelijkheidsbeperking
6. Toepasselijk recht

Deze website wordt aangeboden door Eco Solutions Nederland BV. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via info@ecosolutionsnederland.nl of kunt u schrijven naar Eco Solutions Nederland B.V., Merkthoef 3, 5641 GE Eindhoven.

U bent welkom om de website www.ecosolsuntracker.com (“de website”) te gebruiken op basis van de hieronder vermelde Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid.

 

0. Gebruiksvoorwaarden

Door de website te betreden en te gebruiken wordt u geacht deze Gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Als u deze Gebruiksvoorwaarden of een deel hiervan niet accepteert, dient u de website niet te betreden of te gebruiken.

Eco Solutions Nederland BV behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Als u deze website (of een van de andere websites van Eco Solutions) blijft gebruiken na een dergelijke wijziging geeft u aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden vaak te controleren. Als u niet akkoord gaat met een verandering van de Gebruiksvoorwaarden, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de website www.ecosolsuntracker.com.

 

1. Nauwkeurigheid van de inhoud

Eco Solutions Nederland stelt alles in het werk om te waarborgen dat de inhoud van de website nauwkeurig en actueel is, maar Eco Solutions Nederland biedt geen garanties (noch uitdrukkelijk noch impliciet of op enige andere wijze) met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie die zich op de website bevindt.

Eco Solutions Nederland behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, en zonder voorafgaande kennisgeving, materiaal van de website te verwijderen.

Alle informatie die wordt verstrekt met betrekking tot medische zaken van elk van de producten van Eco Solutions Nederland of met betrekking is algemeen van aard. Deze informatie dient niet als vervanging voor (bouwkundig) advies en is daarom niet bindend. Voor specifieke vragen dient u zich tot een architect, aannemer of andere bouwtechnisch professional te wenden. Als u ervoor kiest om u op dergelijke informatie te verlaten, doet u dit geheel voor eigen risico en kan (in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving) Eco Solutions Nederland niet verantwoordelijkheid worden gehouden voor eventuele gevolgen.

 

2. Intellectueel eigendom

U neemt er kennis van en stemt ermee in dat alle auteursrechten, merkenrechten en andere met de intellectuele eigendom verbonden rechten op de inhoud, software, HTML en andere codes op deze website te allen tijde bij Eco Solutions Nederland B.V. en/of zijn licentiegevers blijven en door auteursrecht alsmede andere wetten en internationale verdragsbepalingen zijn beschermd.

Gebruikers mogen materiaal dat op de website wordt weergegeven niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, weergeven, opnieuw aanbieden, verveelvoudigen, publiceren, openbaar maken, onder licentie afstaan, commercieel exploiteren, gebruiken voor het creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eco Solutions Nederland.

De website en de inhoud hiervan worden beschermd door het auteursrecht, databankrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die alle in het bezit zijn van Eco Solutions Nederland B.V., tenzij anders vermeld. Zonder beperking van het bovenstaande is het uitdrukkelijk verboden om de hierboven opgesomde materialen voor publicatie, verveelvoudiging of verspreiding naar een andere server of locatie te kopiëren.

Alle handelsmerken die op de website te zien zijn, zijn ofwel door het symbool ® ofwel door het symbool TM geïdentificeerd. Alle handelsmerken die zich op de website bevinden zijn ofwel eigendom van Eco Solutions Nederland B.V., ofwel Eco Solutions Nederland heeft van de eigenaar van het handelsmerk toestemming gekregen om het handelsmerk op de website te gebruiken.

Als u toestemming wenst te krijgen om gebruik te maken van een van de handelsmerken of ander materiaal, die van tijd tot tijd op de website afgebeeld kunnen worden, kunt u contact opnemen via info@ecosolsuntracker.com.

 

3. Verbod op het commerciële gebruik van de inhoud van de website

Materiaal dat zich op deze website bevindt, mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van Eco Solutions Nederland of zijn licentiegevers worden gebruikt.

Deze website heeft tot doel om informatie over de producten van ECO Solutions Nederland te bieden, en de website is uitsluitend ontworpen voor persoonlijk gebruik ten behoeve van (ver-)bouwprojecten in de privé- of zakelijke sfeer.

Gebruikers mogen deze website, of het materiaal dat hierop wordt gepubliceerd, niet gebruiken voor andere commerciële doeleinden, zoals (maar zonder beperking tot) reclame of het opzetten of ontwikkelen van andere activiteiten op enige andere website.

 

4. Links

Eco Solutions Nederland kan op deze website links naar websites of bronnen opnemen, die door andere aanbieders beschikbaar worden gesteld. Deze links dienen voor het gemak van de gebruiker. Eco Solutions Nederland is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze externe websites of bronnen, en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe websites of bronnen en distantieert zich daarom uitdrukkelijk van de inhoud hiervan. Bovendien is Eco Solutions Nederland niet verantwoordelijk voor het mogelijke privacybeleid van de exploitanten van deze externe websites en kan ook geen enkele invloed hierop uitoefenen.

Wij raden u dringend aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de aanbieders van dergelijke websites grondig door te lezen, voordat u deze websites bezoekt of gebruikt.

Wanneer u een hyperlink naar deze websites of naar een door Eco Solutions Nederland aangeboden website wilt creëren, neemt u dan a.u.b. contact op met info@ecosolutionsnederland.nl. In het algemeen verwelkomt Eco Solutions Nederland links naar zijn websites. Niettemin stemt u erin toe dat Eco Solutions Nederland kan eisen dat een link wordt verwijderd wanneer Eco Solutions Nederland van mening is dat een aspect, de inhoud of een andere kwestie van de website die met de link is verbonden, verwerpelijk is voor Eco Solutions Nederland.

 

5. Aansprakelijkheidsbeperking

Het internet is een onbetrouwbaar medium van aard. Derhalve accepteert u dat de informatie op deze website “in de staat waarin deze zich bevindt” en “zoals beschikbaar” wordt aangeboden.

Eco Solutions Nederland neemt alle redelijke stappen om te waarborgen dat deze website te allen tijde correct functioneert, maar Eco Solutions Nederland garandeert niet dat deze website onderbrekingsvrij, veilig of foutloos zal zijn, dat defecten verholpen zullen worden, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt, vrij zijn van softwarevirussen, programmafouten of andere defecten.

Eco Solutions Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade die u lijdt als gevolg van het bezoeken van deze website of door gebruik te maken van de informatie die beschikbaar is op de website. U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen (waaronder het installeren van toereikende beveiligingmaatregelen tegen softwarevirussen en het maken van actuele kopieën van al uw gegevens) om uzelf te beschermen tegen verliezen of beschadigingen.

 

6. Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en zijn opgesteld in overeenstemming met het Nederlandse recht en door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden onderwerpt u zich onherroepelijk aan de niet-exclusieve rechtspraak van de Nederlandse rechtbanken.